W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

Data uchwały:

2011-05-20

Numer uchwały:
VIII/43/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Dz.Urz. nr 139, poz. 2295 z 1 lipca 2011 r.


  

Uchwała Nr  VIII/43/2011
Rady Gminy Mściwojów
z dnia  20 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz  art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  -  Rada Gminy Mściwojów, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Mściwojów : 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Snowidzy, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

 

§2
 

Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 : 

  1. Obwód Szkoły Podstawowej w Snowidzy obejmuje granice administracyjne miejscowości : Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów i Snowidza. 
  2. Obwód Szkoły Podstawowej w Targoszynie obejmuje granice administracyjne miejscowości : Drzymałowice, Luboradz, Marcinowice, Niedaszów,Siekierzyce,Targoszyn i Zimnik.

 

§3
 

Zmiany w obwodach szkół wynikające z ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w niniejszej uchwale dotyczą naboru uczniów do klas I, począwszy od roku szkolnego 2011/2012. 

 

§ 4
 

 Traci moc uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr VI/30/1999 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów oraz uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XVI/72/2004 z dnia  25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany  planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

 

§ 5
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Mściwojów.

 

§ 6
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/43/ 2011 Rady Gminy Mściwojów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

W związku z podjętą uchwałą o likwidacji Szkoły Podstawowej w Niedaszowie, zachodzi potrzeba zracjonalizowania sieci szkolnej - obwodów szkolnych. Obwód szkolny - Szkoły Podstawowej w Niedaszowie zostanie przejęty przez dwie Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy tj. Szkołę Podstawową w Snowidzy i Targoszynie. Szkoła Podstawowa w Snowidzy obejmie granice administracyjne miejscowości : Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów i Snowidza. Natomiast Szkoła Podstawowa w Targoszynie obejmie granice administracyjne miejscowości : Drzymałowice, Luboradz, Marcinowice, Niedaszów, Siekierzyce, Targoszyn i Zimnik. Przewidywana likwidacja Szkoły w Niedaszowie po przeprowadzonych zmianach nie pogorszy warunków nauczania ani nie ograniczy powszechnej dostępności do Szkoły.

Warunki, w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji placówki w Szkole Podstawowej w Snowidzy i Targoszynie są dobre. Obiekty szkolne są zadbane, sukcesywnie remontowane, posiadają lepszą bazę dydaktyczną pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Szkoła Podstawowa w Snowidzy jest w trakcie realizacji programu Dolnośląska e-szkoła.  Natomiast Szkoła Podstawowa w Targoszynie realizuje Projekt pn. "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie". Wyżej wymienione Szkoły posiadają małe sale gimnastyczne, boiska sportowe przy szkole, bibliotekę, świetlicę oraz przystosowane miejsca do spożywania posiłków - dowożonych do Szkół w ramach realizacji programu dożywiania.                                         

Liczba uczniów w poszczególnych klasach będzie wynosiła od 12 do 29 uczniów przy założeniu, że wszystkie dzieci trafią do naszych szkół. Położenie Gminy Mściwojów w bliskiej odległości do miasta Jawor powoduje, że dzieci i młodzież obowiązek szkolny z miejscowości Grzegorzów od wielu lat spełniają w Szkołach w mieście. Z innych sołectw również zauważalny jest odpływ uczniów w ilości od 10-15 %, z różnych przyczyn np. praca rodziców, uczęszczanie dzieci do przedszkoli i dalsza kontynuacja nauki z rówieśnikami w Szkołach w mieście.

W załączeniu propozycja nowych obwodów szkolnych z podziałem na oddziały oraz liczebności uczniów w poszczególnych oddziałach (Zał. Nr 1).

Gmina zapewni dowóz i opiekę dla wszystkich uczniów odbywających dotychczas naukę w Szkole Podstawowej w Niedaszowie. Najdłuższy odcinek dowozu będzie wynosił 12 km z miejscowości Siekierzyce do Szkoły w Targoszynie (max. czas dowozu ok. 25 min.). Dowóz wykonywany będzie własnym GIMBUSEM i przez wynajętego przewoźnika.  Na trasach tych od kilku lat funkcjonuje dowóz młodzieży gimnazjalnej.

Zmiany w organizacji sieci szkolnej wpłyną na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę i tym samym pozwolą na wydatkowanie zaoszczędzonych środków na polepszenie bazy dydaktycznej i oferty programowej pozostałych szkół.

W związku z powyższym przedstawia się Radzie Gminy projekty niniejszej uchwały.