KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Mściwojów zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ogłasza konsultacje społeczne.

 

Przedmiot konsultacji:projekt wieloletniego programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2014

 

Termin konsultacji: konsultacje rozpoczynają się w dniu 26.10.2011, kończą się w dniu 04.11.2011

 

Sposób wnoszenia uwag i wniosków:

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) wszelkie propozycje, uwagi i wnioski mogą:

  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (I piętro, sekretariat - pok. nr 22)
  • przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43
  • elektronicznie na adresug@msciwojow.pl  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

do dnia 4 listopada 2011 r. na poniżej zamieszczonym formularzu.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy Mściwojów. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niezłożenia wniosków i uwag do projektu do dnia zakończenia konsultacji, uznaje się, że przedstawiony projekt został przyjęty bez zastrzeżeń.