SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP ......4
2. CELE I ZADANIA "PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY MŚCIWOJÓW" ......6
3. CHARAKTERYSTYKA AZBESTU  I JEGO SZKODLIWOŚĆ DLA ZDROWIA LUDZKIEGO ......9
3.1. AZBEST - CHARAKTERYSTYKA ......9
3.2. ZASTOSOWANIE AZBESTU ......9
3.3. NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA ......12
4. CHARAKTERYSTYKA GMINY MŚCIWOJÓW. LOKALIZACJA PROGRAMU ......14
5. PRZEPISY I PROCEDURY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST ......17
5.1. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST ......17
5.2. POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST ......21
5.3. ZAKŁADANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ......22
5.4. METODY UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH ......23
5.4.1. Termiczne unieszkodliwianie odpadów azbestowych ......24
5.4.2. Chemiczne unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ......24
5.4.3. Składowanie odpadów azbestowych ......24
6. INFORMACJA O ILOŚCI I ROZMIESZCZENIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW - ANALIZA WYNIKÓW INWENTARYZACJI ......26
6.1. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI ......27
6.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI ORAZ DANYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH) ......36
7. WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ......40
7.1. OSZACOWANIE KOSZTÓW USUNIĘCIA AZBESTU Z OBIEKTÓW BUDOWNICTWA INDYWIDUALNEGO ......40
7.2. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA USUWANIE AZBESTU ......41
7.2.1. Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ......41
7.2.2. Instrumenty oferowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ......42
7.2.3. Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ......45
8. OKREŚLENIE ZADAŃ DO REALIZACJI NA OKRES PROGRAMOWANIA. HARMONOGRAM WDRAŻANIA SYSTEMU ......47
9. OKREŚLENIE SPOSOBU MONITOROWANIA I OCENY WDRAŻANIA PROGRAMU ......48
10. ODDZIAŁYWANIE PROPONOWANEGO SYSTEMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ŚRODOWISKO ......49
11. ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA I WDRAŻANIE PROGRAMU ......50

 

SPIS TABEL:
TABELA 1 ZAKRES ZASTOSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ......11
TABELA 2 ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH ......27
TABELA 3 ILOŚCI AZBESTU NA TERENIE POSESJI NALEŻĄCYCH DO OSÓB PRAWNYCH ......31
TABELA 4 WYNIKI INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJ WYROBÓW ......32
TABELA 5 ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO OSÓB PRAWNYCH NA OBSZARZE GMINY MŚCIWOJÓW ......33
TABELA 6 ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH (BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB PRAWNYCH), ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE MŚCIWOJÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU ZINWENTARYZOWANEGO WYROBU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST ......33
TABELA 7 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH NA TEMAT WSZYSTKICH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......34
TABELA 8 OCENA STANU TECHNICZNEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......36
TABELA 9 OCENA STANU TECHNICZNEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB PRAWNYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......38
TABELA 10 OCENA STANU TECHNICZNEGO WSZYSTKICH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......38
TABELA 11 HARMONOGRAM REALIZACJI "PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW NA LATA 2009 - 2032" ......47
TABELA 12 WSKAŹNIKI MONITORINGU PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW AZBESTOWYCH ......48

 

SPIS RYSUNKÓW:
RYSUNEK 1 LOKALIZACJA GMINY  NA TLE POWIATU JAWORSKIEGO ......14
RYSUNEK 2 MAPA GMINY MŚCIWOJÓW ......15
RYSUNEK 3 MASA WYROBÓW AZBESTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE GMINY W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH (MG) ......28
RYSUNEK 4 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI W POSIADANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2011 ......28
RYSUNEK 5 ILOŚĆ WYROBÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I INNYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......29
RYSUNEK 6 ILOŚĆ WYROBÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DACHACH, ELEWACJACH I INNYCH OBIEKTACH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW (MG) ......30
RYSUNEK 7 ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z PODZIAŁEM NA OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE (MG) ......31
RYSUNEK 8 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W SUMARYCZNEJ ILOŚCI ZINWENTARYZOWANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH, NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......32
RYSUNEK 9 UDZIAŁ PROCENTOWY ILOŚCI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W PODZIAŁEM NA WŁASNOŚĆ ......35
RYSUNEK 10 ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI OBIEKTÓW, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW (M2) ......35
RYSUNEK 11 EWIDENCJA ILOŚCIOWA STANU TECHNICZNEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......37
RYSUNEK 12 EWIDENCJA WAGOWA STANU TECHNICZNEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......37
RYSUNEK 13 PROCENTOWY UDZIAŁ STOPNIA PILNOŚCI USUWANIA WSZYSTKICH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ......39

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1 Procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649; Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1876.
Załącznik nr 2 Ankieta - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Załącznik nr 3 Ankieta - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Załącznik nr 4 Ankieta - informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania