W sprawie:
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Data uchwały:

2011-11-28

Numer uchwały:
XII/63/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.
Dz.Urz. nr 260, poz.4889 z 13 grudnia 2011 r.


 Uchwała Nr XII/63/11
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi:

1. gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,13 zł od 1 ha powierzchni,

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2. budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,44 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,96 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

 

3. budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  

§ 2

Dla nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby usług takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo podatek od nieruchomości ustala się w wysokości 10,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

§ 3

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, budynki, grunty wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, udzielania świadczeń zdrowotnych, cmentarzy pod warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLIII/266/10 Rady Gminy w Mściwojowie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska