W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:

2011-11-28

Numer uchwały:
XII/64/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.
Dz.Urz. nr 260, poz.4890  z 13 grudnia 2011 r.


UCHWAŁA Nr XII/64/11
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Roczna wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                       570,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                         1.030,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                  1.250,00 zł,

 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                             1.250,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                         1.370,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                  1.480,00 zł,

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                                                  1.250,00 zł,

 

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc                                                                570,00 zł,

b) powyżej 15 do 30 miejsc                                          1.130,00 zł,

c) powyżej 30 miejsc                                                     1.830,00 zł

 

§ 2. 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 680,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                   1.130,00 zł,
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                            1.370,00 zł,

 

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        1.370,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                   1.480,00 zł,
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                            1.600,00 zł,

 

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                                        1.370,00 zł,

 

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 1. do 15 miejsc                                                           680,00 zł,
 2. powyżej 15 do 30 miejsc                                    1.250,00 zł,
 3. powyżej 30 miejsc                                               1.930,00 zł

 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 450,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                      910,00 zł,
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                            1.130,00 zł,

 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        1.130,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                    1.250,00 zł,
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                            1.370,00 zł,

 

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                                               1.130,00 zł,

 

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 1. do 15 miejsc                                                                 450,00 zł,
 2. powyżej 15 do 30 miejsc                                           1.030,00 zł,
 3. powyżej 30 miejsc                                                     1.710,00 zł

 

§ 3.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/218/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 6.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska