W sprawie:
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2011-11-28

Numer uchwały:
XII/67/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2012-01-01


UCHWAŁA Nr XII/67/11
Rady gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. nr 127, poz. 886) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków -
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Mściwojów na okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mściwojów.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska