W sprawie:
dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2011-11-28

Numer uchwały:
XII/68/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2012-01-01


 

UCHWAŁA Nr XII/68/11
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 201 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków  na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dopłatę w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w kwocie 0,24 zł do ceny netto/za 1m3 wody sprzedanej dla odbiorców wody Grupy taryfowej I.

 

§ 2.

Ustala się dopłatę w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w kwocie 0,40 zł do ceny netto za 1m3 ścieków odebranych od odbiorców Grupy taryfowej I.

 

§ 3.

Dopłata określona w § 1 i § 2  będzie sfinansowana z budżetu gminy.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska