W sprawie:
przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2012 - 2014

Data uchwały:

2011-11-28

Numer uchwały:
XII/69/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2011-11-28


  

UCHWAŁA Nr XII/69/11
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2012 - 2014.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Mściwojów uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska