W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

Data uchwały:

2011-11-28

Numer uchwały:
XII/74/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. poz.831  z 27 lutego 2012 r.

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 227/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2013 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XII/74/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

DZ.URZ.WOJ.2013.4950 z dnia 10.09.2013r.


UCHWAŁA NR XII/74/11
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza


Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001  r. Nr 142, poz. 1591, z 2002  r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr  17,  poz.128,  Nr  146, poz.1055,  Nr  181,  poz.1337,  z 2007  r.  Dz.  U.  Nr  48,  poz.  327,  Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008  r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009  r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010  r. Nr 28, poz. 142  i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art.20 ust.1 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80  poz.  717,  z 2004  r.  Nr  6,  poz.  41,  Nr  141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego obszaru  wsi  Snowidza,  po  stwierdzeniu  zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów" zatwierdzonego 30  sierpnia 2001r. uchwałą Nr XXIV/162/2001 Rady Gminy Mściwojów oraz zmienionego uchwałą Nr IX/44/03 Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 roku i uchwałą Nr XIV/111/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 kwietnia 2008 roku, uchwala co następuje: 
 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2011 r.


Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag


1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza z ustaleniami ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów" zatwierdzonego 30 sierpnia 2001r. uchwałą Nr XXIV/162/2001  Rady Gminy Mściwojów oraz zmienionego uchwałą Nr IX/44/03  Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 roku i uchwałą Nr XIV/111/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 kwietnia 2008 roku. 
2. Po wyłożeniu projektu  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza do publicznego wglądu od dnia 28 września 2011 do dnia 19 października 2011 ­w okresie  ustawowo  określonych  14  dni  od  dnia  zakończenia  wyłożenia  planu  -  t.j.  do  dnia 3 listopada 2011 r. nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu. 
 


Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2011 r.

do  uchwały  Rady  Gminy  Mściwojów  w sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza Rada  Gminy  Mściwojów  podjęła  uchwałę  Nr  XXXVIII/241/2010  Rady  Gminy  Mściwojów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza.


Celem  zmiany  planu  jest  korekta  jednostkowych  ustaleń  planu  w związku  ze  złożonymi i przeanalizowanymi przez Wójta Gminy Mściwojów wnioskami mieszkańców wsi Snowidza. 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, zmiana aktu prawa miejscowego polega na uchyleniu niektórych jego przepisów,  zastąpieniu niektórych  jego przepisów przepisami o innej  treści  lub brzmieniu 
albo  na  dodaniu  do  niego  nowych  przepisów,  zaś  akt  zmieniający  może  zawierać  jedynie przepisy  uchylające,  przepisy  zastępujące  lub  przepisy  uzupełniające  przepisy  aktu  prawa miejscowego zamiennego. 
Zgodnie  z art.27  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  zmiana  planu miejscowego  następuje  w takim  trybie,  w jaki  jest  on  uchwalony,  to  jest  w trybie  art.  17  tej ustawy.  Zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia  3 października  2008r.  o udostępnieniu  informacji o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko w trybie  właściwym  dla  sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. 
Do  projekty  zmiany  planu  sporządzono  prognozę  oddziaływania  na  środowisko  przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych, projekt zmiany planu po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno­Architektonicznej oraz wymaganych uzgodnień został wyłożony do publicznego 
wglądu  w dniach  od  28  września  2011r.  do  19  października  2011r.,  w dniu  14.10.2011r., zorganizowano  dyskusję  publiczna  nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w projekcie  zmiany  planu. 
W wyniku wyłożenia projektu zmiany planu nie wniesiono uwag/ wniesiono następujące uwagi: 

Stwierdzono nieznaczne skutki oddziaływania na środowisko oraz korzystne skutki finansowe wynikające  ze  zmiany  planu. W wyniku  zmiany  planu  nie  przewiduje  się  żadnych  inwestycji w zakresie  infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, zatem brak  jest 
przedmiotu  rozstrzygnięcia  Rady  Gminy  Mściwojów  w sprawie  sposobu  realizacji  takich inwestycji  oraz  zasadach  ich  finansowania.  Sporządzenie  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  w celu  skorygowania  granic  jednostek  terenów wyznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego obszaru wsi Snowidza jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Mściwojów"  zatwierdzonego  30  sierpnia  2001r.  uchwałą  Nr 
XXIV/162/2001 Rady Gminy Mściwojów  oraz  zmienionego  uchwałą Nr  IX/44/03 Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 roku i uchwałą Nr XIV/111/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 kwietnia 2008 roku.