OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza konkurs ofert

 

na opracowanie i realizację programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom w 2012 r.

               

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i realizacja programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom w 2012 r., zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty leczniczew rozumieniu ustawy   z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.).

Termin  realizacji programu zdrowotnegoobejmuje okres: 15.02.2012 r. - 20.12.2012 r.

Miejsce realizacji programu: Gmina Mściwojów.

Wykaz zadań w programie, zasady  ich realizacji, wymagania stawiane Oferentom  oraz warunki finansowe określone zostały w "Warunkach Szczegółowych Konkursu". Ofertę konkursową należy złożyć na udostępnionym przez Organizatora Konkursu Formularzu Ofertowym.

Pakiet dokumentacji konkursowej zawierający:  Szczegółowe Warunki Konkursu, Formularz Ofertowy można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43  pok. Nr 19 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony: www.bip.msciwojow.pl.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: "Program zdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom i urazom w 2012 r."

Termin składania ofert upływa 03 lutego 2012 r. o godz.10.00

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 06 lutego 2012 r.
do godz. 15.00 w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia.

 

Wójt Gminy
Mariusz Foryś