W sprawie:
określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Mściwojów na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zimnik, Niedaszów i Marcinowice, modernizacja stacji uzdatniania wody w Targoszynie i sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn oraz modernizacja Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013

Data uchwały:

2011-12-28

Numer uchwały:
XIII/81/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. poz. 218  z 18 stycznia 2012 r.


UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Mściwojów na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zimnik, Niedaszów i Marcinowice, modernizacja stacji uzdatniania wody w Targoszynie i sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn oraz modernizacja Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt. 5, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 150 ze zm.) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:
 

§ 1.

Z budżetu Gminy Mściwojów mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem istniejących budynków mieszkalnych, do gminnej sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zimnik, Niedaszów i Marcinowice, modernizacja stacji uzdatniania wody w Targoszynie i sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn oraz modernizacja Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie"


§ 2.

Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 i obejmuje koszty:
1. Opracowania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego,
2. Wykonania robót budowlanych (zakup materiałów budowlanych i robocizna)
3. Wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.


§ 3.

Dotacja celowa może być udzielona:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym.


§ 4.

1. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 3 w wysokości do 50% kosztów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, ale nie więcej niż 2500 zł.
2. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania jednego przyłącza kanalizacyjnego do jednego budynku mieszkalnego.
3. Dotacją nie może być objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.
 

§ 5.

1. Podmioty wymienione w § 3 ubiegające o uzyskanie dotacji celowej składają pisemne wnioski do Urzędu Gminy Mściwojów na obowiązującym druku wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Mściwojów w danym roku kalendarzowym.
3. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania, których realizacja została zakończona przed dniem 01 stycznia 2012 roku nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski o udzielenie dotacji celowej dla zadania realizowanego w danym roku kalendarzowym muszą być złożone w terminie do dnia 31 października danego roku.


§ 6.

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mściwojów
a podmiotem, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.
2. Umowa dotacji powinna określać w szczególności:
a) określenie stron umowy wraz z podaniem danych Wnioskodawcy, nr NIP oraz numer rachunku bankowego,
b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, termin i miejsce wykonania zadania,
c) wysokość udzielonej dotacji
d) sposoby i terminy przekazania dotacji,
e) warunki i sposób rozliczenia dotacji.
3. Podmiot z którym podpisana została umowa o udzielenie dotacji, zobowiązany jest po zakończeniu zadania do przedstawienia rozliczenia zadania pod względem rzeczowo finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).
5. Uruchomienie środków dla podmiotów określonych w § 3 niniejszej uchwały następuje po protokolarnym potwierdzeniu wykonania zadania oraz przyjęciu rozliczenia rzeczowofinansowego przez Gminę.
 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska