W sprawie:
sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Data uchwały:

2012-01-27

Numer uchwały:
XIV/90/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. poz.875  z 1 marca 2012 r.


UCHWAŁA NR XIV/90/12
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Rada Gminy
Mściwojów uchwala, co następuje:


§ 1.

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w rozdziale II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA w § 8 dotychczasową treść ust. 3 skreśla się nadając mu nowe brzmienie: " 3. Do zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 149, poz.887 z późn. zm.)".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska