Wójt Gminy Mściwojów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2012r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Wieloletnim programem współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami w latach 2012 - 2014 przyjętym Uchwałą nr XII/69/11 z dnia 28 listopada 2011 roku, Wójt Gminy Mściwojów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub pomioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania osób na kandydatów do pracy w Komisjach Konkursowych powołanych do opiniowania ofert składanych w konkursach na realizację zadań publicznych w 2012r.

 

1. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i posiadają pełne prawa publiczne;

2) są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorące udziału w danym konkursie,

3) posiadają wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z udziałem w Komisji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Mściwojów. Wybór nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) wybraną przez kandydata dziedziną zadań publicznych zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia;

2) unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

3. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

4. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności ocena złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści załącznika nr 1 do uchwały nr XII/69/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2012 - 2014.

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów w terminie do 29 lutego 2012r. (decyduje data wpływu) lub przesłać droga elektroniczna na adres ug@msciwojow.pl