W sprawie:
upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Data uchwały:

2012-03-28

Numer uchwały:
XV/96/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2012.3303


Uchwała Nr XV/ 96/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) w związku z art. 90m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
- uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Upoważnia się dyrektorów :

1) Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach - Panią Elżbietę Stachurską

2) Szkoły Podstawowej w Targoszynie - Pana Piotra Pieniążka

3) Szkoły Podstawowej w Snowidzy - Pana Wiesława Szymczyka

- do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o której mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Właściwość miejscową organów, których mowa w ust. 1 ustala się według miejsca zamieszkania uczniów w granicach obwodów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3.

Tracą moc uchwały : Nr XXV/159/05 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 182, poz. 3251) i Nr XX/148/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów Nr XXV/159/05 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 250, poz. 2725).

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska