W sprawie:
nabycia nieruchomości

Data zarządzenia:
2012-05-31

Numer zarządzenia:
0050.56.2012

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2012-05-31


ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2012
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 31 maja 2012  r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z § 3 i § 5 ust.1 uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
zarządzam co następuje:

 

§ 1

Nabyć do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowaną nieruchomość położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 228/1 o powierzchni 0,0450 ha obręb Snowidza, gmina Mściwojów z przeznaczeniem na cele komunalne.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.