W sprawie:
przedłużenia umowy dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy

Data zarządzenia:
2012-09-28

Numer zarządzenia:
0050.92.2012

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2012-09-28

 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2012
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 28 września 2012  r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z § 2 ust.4 pkt 3 uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Postanawia się odstąpić od przetargu i przedłużyć do dnia 1 października 2015 r. (na okres kolejnych trzech lat) zawartą w dniu 30 września 2009 r. umowę dzierżawy na będącą własnością Gminy Mściwojów nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW Nr KW Nr LE1J/12137/0 położoną w granicach działki nr 55 obręb Siekierzyce o powierzchni 0,68 ha.
  2. Postanawia się zmienić dotychczasową wysokość rocznego czynszu dzierżawnego stanowiącego równowartość 2,72 dt pszenicy na 6,8 dt pszenicy, liczonej według średniej krajowej ceny skupu pszenicy za dane I półrocze, ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny.     

 

§ 2

Pozostałe warunki przedłużanej umowy pozostawić bez zmian.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.