W sprawie:
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

Data zarządzenia:
2012-10-08

Numer zarządzenia:
0050.94.2012

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2012-10-08

 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2012
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 08 października 2012 r.

w sprawie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku,

    zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży i dzierżawy w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Mściwojów wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, o których mowa w § 1, przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

 

§ 3

Uchyla się Zarządzenie nr 0050.72.2012 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.