W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych

Data uchwały:

2012-09-27

Numer uchwały:
XX/114/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2012.3613


Uchwała Nr XX/114/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 września 2012 r.


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2572 z późn. zm) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. 

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mściwojów dla prowadzonych na terenie gminy niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna. 

 

§ 2. 

1. Niepublicznym punktom i zespołom przedszkolnym przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40 % ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. 

2. Za wydatki bieżące, określone w ust. 1 należy rozumieć wydatki bieżące ponoszone przez przedszkola publiczne Gminy Jawor bez nakładów inwestycyjnych. 

 

§ 3. 

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczny punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny na okres jednego roku budżetowego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny, 

2) nazwę i adres punktu lub zespołu przedszkolnego, 

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę, 

4) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego, w tym liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy, 

5) planowaną liczbę dzieci niepełnosprawnych, 

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 

 

§ 4. 

1. Osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny dokonuje rozliczenia dotacji w terminie do 10 stycznia roku następnego według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały. 

2. Dotacja nie wykorzystana w roku budżetowym lub przyznana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy w ciągu 5 dni po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W razie nie dokonania zwrotu dotacji w terminie określonym w ust.2 Wójt Gminy określa kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe. 

 

§ 5. 

Faktyczną liczbę uczniów w punkcie lub zespole przedszkolnym ustala się na podstawie zapisów w ewidencji uczniów, uwzględniając następujące zasady: 

1) faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu osoba prowadząca punkt lub zespół przedszkolny ustala jako średnią liczbę uczniów uczęszczających do punktu lub zespołu w tym miesiącu. Ustalając średnią liczbę uczniów z danego miesiąca sumuje się dzienne stany uczniów i dzieli się przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu. 

2) w przypadku punktu przedszkolnego w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (okres ferii letnich) przyjmuje się średnią liczbę uczniów w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec. 

 

§ 6. 

Wójt Gminy ma prawo: 

1) wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji uczniów, 

2) kontroli uczęszczania dzieci do punktu lub zespołu przedszkolnego (obecności na zajęciach), 

3) żądania informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń punktu lub zespołu przedszkolnego niebędący mieszkańcem gminy Mściwojów. 

 

§ 7. 

Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej przekazuje osobom prowadzącym niepubliczne punkty i zespoły przedszkolne informację o wysokości dotacji przysługującej na jednego ucznia w danym roku budżetowym. 

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/114/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 września 2012 r.

Do uchwały Nr XX./114/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych. Wychowanie przedszkolne jest zadaniem własnym gminy, które może być realizowane przez sieć przedszkoli publicznych i niepublicznych a także przez inne formy wychowania przedszkolnego tj. punkty i zespoły przedszkolne. Gmina zobowiązana jest przepisem art. 90, ust.2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, udzielić dotacji dla niepublicznego punktu lub zespołu przedszkolnego w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niżej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Art. 90 ust. 2d ustawy wskazuje, gminom nie posiadającym przedszkoli publicznych jako podstawę do ustalenia wysokości dotacji, wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola Publicznego. W naszym przypadku jest to gmina Jawor. Kolejny regulacja prawna w zawarta art. 90, ust. 2c tejże ustawy mówi: "Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust.2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust.2b". Aktualne wydatki w przedszkolu publicznym na terenie Jawora wynoszą 443,48 zł na jedno dziecko/miesiąc (uchwalając dotację w wysokości najniższej tj. 40% - dotacja dla jednego ucznia wyniosłaby 177,39 zł/m-c x 24 uczniów = 4 257,36 zł x 12 m-cy = 51 088,32 zł rocznie). Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie wiek przedszkolny obejmuje dzieci od 3 do 5 roku życia, w szczególnych (brak wyjaśnienia) przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 lat życia. Na terenie Gminy Mściwojów w budynku Szkoły Podstawowej w Snowidzy działa od 1 sierpnia 2012 r. jeden punkt przedszkolny "AKADEMIA FENIKSA", utworzony przez Spółdzielnię Socjalną "FENIKS", do którego uczęszczają dzieci zarówno będące mieszkańcami naszej gminy, jak i dzieci spoza terenu Gminy( 1 dziecko). Za dzieci zamieszkałe poza terenem naszej gminy, na które zobowiązani jesteśmy przekazać podmiotom prowadzącym przedszkole dotację, gminie naszej przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów udzielonej dotacji od gminy, której mieszkańcem jest dziecko. Występując do gmin o zwrot dotacji zobowiązani jesteśmy podać dane dziecka (nazwisko, imię, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) pozwalające władzom gminy, do której się zwracamy na identyfikację dziecka, za które żądany jest zwrot kosztów udzielonej dotacji. W związku z powyższym koniecznym jest nałożenie na prowadzących przedszkola obowiązku przedkładania niezbędnych danych do ustalenia prawidłowej wysokości dotacji. Ponieważ żądane, od podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne, dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do ustalenia należnej dotacji (nazwisko i mię, data urodzenia, PESEL i adres zamieszkania dziecka) oraz uzyskania zwrotu dotacji udzielonej na dzieci spoza terenu naszej gminy od gmin, których mieszkańcami są te dzieci, nie narusza to przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101,poz. 926 - art. 23, ust.1, pkt. 2 i 4, art.26, ust.2 i art.29, ust.2 i 4). Mając na uwadze wykorzystanie środków publicznych na cele zgodne z przepisami prawa oraz nie naruszając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, zaproponowano w załącznikach do niniejszej uchwały nałożenie na podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne obowiązku przekazywania gminie niezbędnych informacji.