W sprawie:
przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2013-2018

Data uchwały:

2012-10-30

Numer uchwały:
XXI/120/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
DZ. URZ. WOJ. 2012.3929


Uchwała Nr XXI/120/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2012 r.


w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2013? ?2018, zwany dalej "programem", zawiera w szczególności analizę potrzeb remontowych oraz plan remontów na lata 2013?2018, zasady polityki czynszowej, planowaną wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty eksploatacji i prace remontowe, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, oraz prognozę dotyczącą wielkości stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Mściwojów. 

 

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, planowana sprzedaż lokali

 

§ 2. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wg stanu na dzień 1 października 2012 roku obejmuje 55 lokali mieszkalnych oraz 1 wydzielony lokal socjalny zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w tym: 

1. W budynkach mieszkalnych stanowiących w całości własność gminy - 28 lokali, 

2. We wspólnotach - 27 lokali. 

 

§ 3. 

Prognozuje się że w okresie 2013-2018 lokale komunalne w budynkach mieszkalnych stanowiących w całości własność gminy zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie - w dobrym stanie technicznym. 

Prognozowana liczba lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami na rzecz dotychczasowych najemców lub w trybie przetargowym w latach 2013-2018 wynosi 20 lokali komunalnych. 

 

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

 

§ 4. 

1. Budynki będące współwłasnością gminy i znajdujące się w nich lokale komunalne, ze względu na przeznaczenie do sprzedaży, wyłącza się z planowanych remontów z zastrzeżeniem ust.3. 

2. Planuje się remonty w budynkach komunalnych: 

1) Zimnik nr 4 - remont dachu, 

2) Zimnik nr 5 - wymiana rynien, 

3) Zimnik nr 6 - remont dwóch kominów i klatek schodowych, 

4) Snowidza nr 63 - remont komina i instalacji elektrycznej, 

5) Godziszowa nr 65 - remont dachu, 

6) Mściwojów 46 - remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont komina. 

3. W budynkach będących współwłasnością gminy, w których znajdują się lokale komunalne, planuje się udział w remontach części wspólnej w wysokości posiadanego udziału, zgodnie z podjętą uchwałą wspólnoty mieszkaniowej. 

 

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

 

§ 5. 

Wydatki związane z utrzymaniem budynków i znajdujących się w nich lokali komunalnych powinny w pierwszej kolejności pokrywać wpływy z czynszu najmu lokali, a w przypadku braku wystarczających środków źródła finansowania o których mowa w § 10. 

 

§ 6. 

1. Wójt ustala w drodze zarządzenia, stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Wójt winien brać pod uwagę przy ustalaniu stawek czynszu, o których mowa w ust. 1, czynniki wymienione w art. 7 ust 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. 

Podwyżka czynszu winna być dokonywana nie częściej niż co 12 miesięcy 

 

§ 8. 

1. Na wniosek najemcy o niskich dochodach, Wójt może obniżyć czynsz. 

2. Obniżki czynszu mogą być udzielane tym najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. 

3. Kwota obniżki czynszu wynosi: 

1) 10% ? gdy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego średni dochód nie przekracza 25% dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego, 

2) 5% ? gdy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego średni dochód zawiera się w przedziale od 26% do 50% dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. 

 

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania w kolejnych latach

 

§ 9. 

1. Zarządzanie budynkami stanowiącymi wyłączną własność gminy i znajdującymi się w nich lokalami komunalnymi pozostanie wykonywane przez działający w imieniu gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie. 

2. W przypadku budynków będących współwłasnością gminy, w których liczba lokali mieszkalnych nie jest większa niż siedem, zarząd nieruchomością wspólną wykonywany będzie przez współwłaścicieli nieruchomości w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. 

3. W przypadku budynków będących własnością gminy, w których liczba lokali mieszkalnych jest większa niż siedem, zarząd nieruchomością wspólną odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o własności lokali. 

 

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

 

§ 10. 

W kolejnych latach źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej będą: 

1. Wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, 

2. Środki pochodzące z dodatkowych opłat, do których uiszczania wspólnoty się zobowiązują, oraz z funduszów remontowych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, 

3. Dofinansowanie z budżetu gminy, 

4. Środki pochodzące z źródeł innych niż wyżej wymienione. 

 

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty bieżącej eksploatacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

 

§ 11. 

Wysokość planowanych wydatków na utrzymanie bieżące, remonty i koszty zarządu wspólnot w kolejnych latach przedstawia się następująco: 
 

Lp.

Przeznaczenie

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

1

Koszty bieżącej eksploatacji

60 000

58 000

55 000

52 000

50 000

47 000

2

Koszty remontowe:

- Zimnik nr 4 - remont dachu

- Zimnik nr 5 - wymiana rynien

- Zimnik nr 6 - remont dwóch kominów i klatek schodowych

- Snowidza nr 63 - remont komina i instalacji elektrycznej

- Godziszowa nr 65 - remont dachu

- Mściwojów 46 - remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont komina

 

18 000 zł

3 200 zł

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

8 600 zł

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

X

 

6 200 zł

X

 

X

 

X

X

 

4 000 zł

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

21 000 zł

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

12 200 zł

3

Koszty modernizacji

-

-

-

-

-

-

4

Koszty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

5

Wysokość opłat rocznych we wspólnotach mieszkaniowych

3 000

3 000

3 200

3 200

3 500

3 500

 

 

Rozdział 8.
Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 12. 

Traci moc uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mściwojów na lata 2007-2012 r. (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 100, poz.1243) oraz uchwała Nr VII/53/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/39/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mściwojów na lata 2007-2012r.(Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 176, poz.2272).

 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/120/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2012 r.

Lokale komunalne i socjalne na terenie Gminy Mściwojów


 

L.p.

Adres

Własność/ współwłasność budynku

Liczba lokali

Powierzchnia lokali [m2]

1

Zimnik nr 1

Gmina Mściwojów

2809/10000

2

 1. 48,44
 2. 27,99

2

Zimnik nr 4

Gmina Mściwojów

10000/10000

4

 1. 47,27
 2. 23,21
 3. 42,12
 4. 32,77

3

Zimnik nr 5

Gmina Mściwojów

10000/10000

4

 1. 51,3
 2. 130,76
 3. 63,91
 4. 52,88

4

Zimnik nr 6

Gmina Mściwojów

10000/10000

9

 1. 29,33
 2. 33,20
 3. 44,66
 4. 33,29
 5. 32,18
 6. 60,56
 7. 31,30
 8. 31,50
 9. 46,12

5

Zimnik nr 9

Gmina Mściwojów

1335/10000

1

 1. 27,1

6

Zimnik nr 15A

Gmina Mściwojów

6914/10000

6

 1. 23,68
 2. 40,54
 3. 3,54
 4. 27,28
 5. 39,63
 6. 41,00

7

Zimnik nr 16

Gmina Mściwojów

6742/10000

2

 1. 39,36
 2. 49,70

8

Zimnik nr 25

Gmina Mściwojów

2600/10000

1

 1. 62,82

9

Zimnik 26

Gmina Mściwojów

7807/10000

5

 1. 36,36
 2. 45,62
 3. 35,26
 4. 56,14
 5. 50,72

10

Barycz nr 13

Gmina Mściwojów

1/2

1

 1. 67,65

11

Godziszowa nr 65

Gmina Mściwojów

10000/10000

3

 1. 62,60
 2. 58,80
 3. 58,19

12

Godziszowa nr 57A

Gmina Mściwojów

3905/10000

2

 1. 43,29
 2. 54,89

13

Snowidza nr 63

Gmina Mściwojów

10000/10000

2

 1. 45,67
 2. 43,97

14

Snowidza nr 81

Gmina Mściwojów

26/100

2

 1. 37,61
 2. 48,75

15

Mściwojów nr 46

Gmina Mściwojów

10000/10000

4

 1. 46,25
 2. 27,96
 3. 40,88
 4. 42,75

16

Niedaszów nr 10

Gmina Mściwojów

440/1000

1

 1. 58,77

17

Targoszyn nr 49

Gmina Mściwojów

41/100

3

 1. 45,36
 2. 27,26
 3. 34,47

18

Targoszyn nr 52

Gmina Mściwojów

1673/10000

1

 1. 46,45

19

Luboradz nr 18

Gmina Mściwojów

10000/10000

1

 1. 49,10

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/120/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2012 r.

Wskaźniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu

 


Czynniki wpływające na wartość stawki czynszu

% zwyżki w stosunku do stawki podstawowej

% zniżki w stosunku do stawki podstawowej

Lokal wyposażony w instalację wodociągową

25%

Brak

Lokal wyposażony w instalację kanalizacyjną

25%

Brak

Lokal wyposażony w instalację gazową

25%

Brak

Lokal wyposażony jest w instalację CO do którego ciepło dostarczane jest z zewnątrz - dotyczy kotłowni lokalnych

25%

Brak

Położenie budynku

a) zabudowa zwarta

b) zabudowa wolnostojąca

 

Brak

5%

 

5%

Brak

Ogólny stan techniczny budynku

a) dobry

b) dostateczny

 

10%

Brak

 

Brak

5%

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska