W sprawie:
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXII/128/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. 
DZ. URZ. WOJ. 2012.4712


Uchwała Nr XXII/128/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,38 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

§ 2. 

Dla nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby usług takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo podatek od nieruchomości ustala się w wysokości 11,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

 

§ 3. 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, budynki, grunty wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, cmentarzy pod warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XII/63/11 Rady Gminy w Mściwojowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska