W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXII/129/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. 
DZ. URZ. WOJ. 2012.4713


Uchwała Nr XXII/129/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Roczna wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.080,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.310,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.310,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.550,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.310,00 zł, 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc 600,00 zł, 

b) powyżej 15 do 30 miejsc 1.200,00 zł 

c) powyżej 30 miejsc 1.920,00 zł 

 

§ 2. 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 710,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł, 

c) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł, 

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.440,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.550,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.680,00 zł, 

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.440,00 zł, 

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc 710,00 zł, 

b) powyżej 15 do 30 miejsc 1.310,00 zł, 

c) 3) powyżej 30 miejsc 2.030,00 zł 

 

§ 3. 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,00 zł, 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.200,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.310,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł, 

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł, 

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc 470,00 zł, 

b) powyżej 15 do 30 miejsc 1.080,00 zł, 

c) powyżej 30 miejsc 1.800,00 zł 

§ 4. 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 6. 

Traci moc Uchwała Nr XII/64/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska