W sprawie:
dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2012-11-28

Numer uchwały:
XXII/132/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2013 r. 


Uchwała Nr XXII/132/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się dopłatę w okresie 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w kwocie 0,12 zł do ceny netto/za 1m3 wody sprzedanej dla odbiorców wody Grupy taryfowej I. 

 

§ 2. 

Ustala się dopłatę w okresie 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w kwocie 0,20 zł do ceny netto za 1m3 ścieków odebranych od odbiorców Grupy taryfowej I. 

 

§ 3. 

Dopłata określona w § 1 i § 2 będzie sfinansowana z budżetu gminy. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 5. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2013 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska