W sprawie:
zatwierdzenia zmiany w  Planie Odnowy Miejscowości Marcinowice

Data uchwały:

2012-12-27

Numer uchwały:
XXIII/151/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-27


UCHWAŁA NR XXIII/151/12
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Marcinowice.


Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2, pkt.2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marcinowice zatwierdza się zmiany polegające na tym, że:
1) Po punkcie V o nazwie "OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ", wprowadza się  pkt. VI  o nazwie "OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE" o brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2) spis treści - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska