W sprawie:
szczegółowej klasyfikacji budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-01-02

Numer zarządzenia:
0050.1.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-01-02


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2013
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 2 stycznia 2013 r.


w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

 

§ 1.

  1. Zatwierdzam szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zatwierdzam szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Zatwierdzam szczegółowy plan rozchodów budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

Zatwierdzam szczegółowy plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3.

Zatwierdzam szczegółowy plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4.

Zatwierdzam szczegółowy plan dochodów i wydatków Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum na 2013 r.:

  1. Szkoła Podstawowa w Snowidzy - zgodnie z załącznikiem nr  6.
  2. Szkoła Podstawowa w Targoszynie - zgodnie z załącznikiem nr  7.
  3. Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach - zgodnie z załącznikiem nr  8.

 

§ 5.

Zatwierdzam szczegółowy plan dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2013.