W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-01-17

Numer zarządzenia:
0050.4.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-01-17


Zarządzenie Nr 0050.4.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 17 stycznia 2013 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.052,00 zł do kwoty 15.102.491,00 zł w tym dochody bieżące 11.019.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.052,00 zł do kwoty 14.176.667,00zł w tym wydatki bieżące 10.832.287,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.4.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

710,00

2 052,00

2 762,00

 

75109 

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00 

2 052,00 

2 052,00 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 

2 052,00 

2 052,00 

Razem:

15 100 439,00 

2 052,00 

15 102 491,00 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.4.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

710,00

2 052,00

2 762,00

 

75109 

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00 

2 052,00 

2 052,00 

 

 

3030 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

0,00 

1 470,00 

1 470,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

0,00 

260,00 

260,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

0,00 

322,00 

322,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80101 

 

Szkoły podstawowe 

1 934 250,00 

0,00 

1 934 250,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

43 000,00 

-8 000,00 

35 000,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

31 300,00 

8 000,00 

39 300,00 

Razem:

14 174 615,00 

2 052,00 

14 176 667,00