W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-01-30

Numer uchwały:
XXV.157.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-30


Uchwała Nr XXV.157.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.140,00 zł do kwoty 15.124.631,00 zł w tym dochody bieżące 11.019.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.140,00 zł do kwoty 14.198.807,00 zł w tym wydatki bieżące 10.832.287,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 22.140,00 zł do kwoty 3.366.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.157.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 934 600,00

22 140,00

1 956 740,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1 934 600,00 

22 140,00 

1 956 740,00 

 

 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

1 930 000,00 

22 140,00 

1 952 140,00 

 

Razem:

15 102 491,00 

22 140,00 

15 124 631,00 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.157.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80104 

 

Przedszkola 

180 000,00 

0,00 

180 000,00 

 

 

2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

180 000,00 

- 28 000,00 

152 000,00 

 

 

2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

0,00 

28 000,00 

28 000,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 390 370,00

22 140,00

1 412 510,00

 

90008 

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 

0,00 

22 140,00 

22 140,00 

 

 

6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

18 819,00 

18 819,00 

 

 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

3 321,00 

3 321,00 

 

Razem:

14 176 667,00 

22 140,00 

14 198 807,00 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.157.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

365 000,00

22 140,00

387 140,00

 

90008 

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 

0,00 

22 140,00 

22 140,00 

 

 

6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

18 819,00 

18 819,00 

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie 

0,00 

18 819,00 

18 819,00 

 

 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

3 321,00 

3 321,00 

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie 

0,00 

3 321,00 

3 321,00 

 

Razem

3 344 380,00 

22 140,00 

3 366 520,00 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska