W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku

Data uchwały:

2013-01-30

Numer uchwały:
XXV.162.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-30


Uchwała Nr XXV.162.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.162.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MŚCIWOJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Mściwojów i jej mieszkańców. 

2. Program określa: 

1) cel główny i cele szczegółowe programu; 

2) zasady współpracy; 

3) zakres przedmiotowy; 

4) formy współpracy; 

5) priorytetowe zadania publiczne; 

6) okres realizacji programu; 

7) sposób realizacji programu; 

8) sposób realizacji programu; 

9) sposób oceny realizacji programu; 

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), 

2) gminie - rozumie się przez to Gminę Mściwojów, 

3) radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Mściwojów, 

4) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Mściwojów, 

5) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Mściwojowie, 

6) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

7) programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

8) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), 

9) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy, 

10) wieloletnim programie - należy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi (uchwała Rady Gminy Mściwojów nr XII/69/11 z dnia 28.11.2011 r.). 

Rozdział 2.
CELE PROGRAMU

§ 2. 

1. Celem głównym programu jest określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania przez gminę wsparcia organizacjom pozarządowym. 

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju aktywności społeczności lokalnej; 

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną; 

3) zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców gminy i ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

4) integracja podmiotów realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych; 

5) podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych; 

6) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych. 

Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 3. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach określonych w Rozdziale III wieloletniego programu, tj. zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności: 

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina Mściwojów powierza podmiotom Programu realizację zadań własnych, a podmioty Programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

2) suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy; 

3) partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy; 

4) efektywności, co polega na wspólnym dążeniu gminy i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą; 

6) jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Mściwojów współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. 

Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 4. 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

Rozdział 5.
FORMY WSPÓŁPRACY

§ 5. 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Do współpracy o charakterze finansowym należy: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form: 

a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

b) wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy; 

3) zakup usług dotyczących realizacji zadań własnych gminy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; 

4) zadania publiczne mogą być realizowane wspólnie przez gminę oraz organizacje pozarządowe w wyniku inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy; 

5) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych gminy; 

6) udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację działań w sferze zadań publicznych. 

3. Zarówno w przypadku uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, jak i składania oferty w trybie art. 19a ustawy oraz z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe zobowiązane są do złożenia oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

4. Formy współpracy pozafinansowej: 

1) o charakterze informacyjnym: 

a) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

b) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, 

c) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu, 

2) o charakterze promocyjnym: 

a) promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu, 

b) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

c) przekazywanie gminnych materiałów promocyjnych podmiotom Programu. 

3) o charakterze organizacyjnym: 

a) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, 

b) realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii oraz pomocy społecznej. 

Rozdział 6.
PRIORYTETY WSPÓŁPRACY

§ 6. 

1. Za priorytetowe zadania w 2013 roku, które mogą być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uznaje się następujące dziedziny: 

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 

a) wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne gminy i jej mieszkańców; 

b) wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego lokalnych środowisk twórczych; 

c) wspieranie organizacji imprez kulturalnych; 

d) udostępnianie obiektów gminnych i sprzętu będącego w posiadaniu gminy na organizację imprez kulturalnych; 

e) wspieranie działań związanych z ochroną zabytków; 

f) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców gminy - dzieci, młodzieży i dorosłych; 

g) wspieranie projektów kulturalnych animujących przestrzeń publiczną, 

h) wspieranie projektów i przedsięwzięć tworzących stałą ofertę kulturalną gminy, 

i) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 

a) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców; 

b) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii i tradycji gminy; 

c) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych; 

d) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

3) turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 

a) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny; 

b) wspieranie działalności wychowawczej, krajoznawczej i popularyzatorskiej w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 

c) wspieranie organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców gminy; 

d) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 

a) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączona z działalnością wychowawczą; 

b) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

c) czynne uczestnictwo w tworzeniu sztuki; 

d) wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację poszczególnych dziedzin wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 

e) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

a) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży przez wsparcie organizacji zajęć pozalekcyjnych; 

b) współpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych wśród mieszkańców gminy; 

c) współpraca w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; 

d) wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego; 

e) udostępnianie obiektów gminnych na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych; 

f) współpraca w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, wakacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych; 

g) wspomaganie realizacji przedsięwzięć sportowych, rekreacyjno-wychowawczych nakierowanych na kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku, 

h) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez realizowanie programów edukacji ekologicznej, organizowanie konkursów i imprez; 

b) kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska; 

c) wyrabianie prawidłowych postaw wobec przyrody ożywionej, w tym m.in. wobec zwierząt; 

d) wskazywanie sposobów korzystania z zasobów środowiska zapewniających zrównoważony rozwój; 

e) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

a) wsparcie organizowania spotkań grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w celu wymiany opinii, przekazywaniu dobrych praktyk oraz wypracowywaniu projektów służących całej lokalnej społeczności; 

b) informowanie zainteresowanych o możliwościach tworzenia organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i fundacji, procedurach z tym związanych i niezbędnych formalnościach; 

c) udostępnianiu nieruchomości należących do gminy, na cele edukacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

d) wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, 

e) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów. 

2. Wójt może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w roku 2013, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy Mściwojów oraz uzgodnieniu z organizacjami. 

Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 7. 

Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 

Rozdział 8.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 8. 

1. Program realizowany będzie we współpracy z podmiotami Programu. 

2. Program będzie realizowany przez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu, 

2) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego, 

3) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów, 

4) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych, 

5) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Urzędu, 

6) udział Gminy Mściwojów w inicjatywach publicznych, 

7) gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności podmiotów Programu, 

8) rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez pomioty Programu. 

Rozdział 9.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 9. 

Środki przeznaczone na realizację Programu w roku budżetowym 2013 planuje się w wysokości 35.000,00 zł. 

Rozdział 10.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 10. 

W zakresie oceny współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi stosowane będą następujące wskaźniki: 

1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności, 

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy), 

3) wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, w tym wkład pracy społecznej, 

4) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych, 

5) łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców, 

6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych, 

§ 11. 

Wójt przedłoży Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia 2014 roku sprawozdanie z realizacji Programu. 

Rozdział 11.
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 12. 

Sposób tworzenia Programu: 

1. Opracowanie założeń do Programu z uwzględnieniem propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; 

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok; 

3. Przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2010 r., Nr 246, poz. 4159) oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Dol. z 2011r. Nr 38, poz. 502). 

4. Skierowanie projektu Programu do Rady Gminy 

5. Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 

§ 13. 

Konsultacje przebiegać będą w sposób określony w uchwale Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2010 r., Nr 246, poz. 4159) oraz w uchwale nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającej uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Dol. z 2011r. Nr 38, poz. 502). 

Rozdział 12.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 14. 

1. Wójt ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie. 

2. Komisja obraduje w Urzędzie na posiedzeniach zamkniętych. 

3. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący wskazany przez Wójta. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wyznaczony przez niego członek Komisji. 

4. Komisja pracuje w składzie nie mniejszym niż trzy osoby. 

5. Konkurs jest przeprowadzany, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta. 

6. Komisja kolegialnie zapoznaje się ze złożonymi na konkurs ofertami i dokonuje ich opinii. 

7. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne i dokonuje stosownego wpisu na ofercie w miejscu - Adnotacje urzędowe. 

8. Oferty zawierające braki formalne albo złożone po terminie będą odrzucane i nie będą opiniowane przez Komisję. 

9. Każdy członek Komisji przy ocenie merytorycznej oferty stosuje następujące kryteria i skalę ocen: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego - skala ocen: 0-5 pkt, 

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen: 0-5 pkt, 

3) jakość wykonania proponowanego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne - skala ocen: 0-5 pkt, 

4) planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w przypadku wspierania realizacji zadania - skala ocen: 1 procent środków własnych = 0,1 pkt, 

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków - skala ocen: 0-5 pkt, 

6) realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - skala ocen: 0-5 pkt. 

10. Komisja ocenia oferty wpisując liczbę przyznanych punktów w tabeli oceny merytorycznej oferty, według Załącznika Nr 2 do uchwały. W przypadku oceny, o której mowa w ust. 9 pkt.4 wpisuje się w rubrykę "Ilość przyznanych punktów" ocenę wynikającą z pomnożenia środków własnych wyrażonych w procentach przez 0,1 pkt. 

11. Ocena końcowa danej oferty jest sumą wystawionych ocen przez każdego członka Komisji. 

12. Ocena końcowa danej oferty, obliczona jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

13. Z prac Komisji sporządza się protokół końcowy, który podpisują członkowie Komisji, uczestniczący w pracach Komisji. 

14. W przypadku odbycia się kilku posiedzeń Komisji w ramach jednego konkursu ofert, sporządza się jeden protokół końcowy uwzględniający przebieg wszystkich posiedzeń. 

15. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty na to samo zadanie, tworzy się listę wyników konkursu ofert, porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych - od najwyższej do najniższej, którą dołącza się do protokołu końcowego Komisji. 

16. Protokół końcowy zawierający opinię Komisji, przedkładany jest Wójtowi. 

17. Wójt na podstawie protokołu końcowego podejmuje decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości dotacji, której kwota nie może być większa niż wskazana w treści ogłoszenia. 

18. Wójt na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji więcej niż jednemu oferentowi w ramach danego zadania. 

19. Wyniki otwartego konkursu ofert, wraz z informacją o nazwie oferenta, nazwie zadania publicznego i wysokości przyznanych środków publicznych, zamieszcza się: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów; w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów. 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.162.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY


 

Nazwa podmiotu składającego ofertę:..........................................................................................

 

Nazwa zadania: ............................................................................................................................

 

 

Zakres:

Ilość przyznanych punktów:

możliwość realizacji zadania publicznego -  skala ocen: 0-5 pkt,

 

kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen: 0-5 pkt,

 

jakość wykonania proponowanego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne  - skala ocen: 0-5 pkt,

 

planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w przypadku wspierania realizacji zadania - skala ocen: 1 procent środków własnych = 0,1 pkt,

 

planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy
i pracę społeczną członków - skala ocen: 0-5 pkt,

 

realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - skala ocen: 0-5 pkt,

 

RAZEM: