W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-01-31

Numer zarządzenia:
0050.5.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-01-31


Zarządzenie Nr 0050.5.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 31 stycznia 2013 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami: 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80101 

 

Szkoły podstawowe 

1 934 250,00 

1 600,00 

1 935 850,00 

 

 

4307 

Zakup usług pozostałych 

0,00 

1 360,00 

1 360,00 

 

 

4309 

Zakup usług pozostałych 

0,00 

240,00 

240,00 

 

80113 

 

Dowożenie uczniów do szkół 

262 350,00 

- 1 600,00 

260 750,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

120 000,00 

- 1 600,00 

118 400,00 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 241 486,00

0,00

2 241 486,00

 

85202 

 

Domy pomocy społecznej 

97 000,00 

- 26 303,00 

70 697,00 

 

 

4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 

97 000,00 

- 26 303,00 

70 697,00 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 033 000,00 

27 403,00 

1 060 403,00 

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

24 787,00 

   12 257,00 

37 044,00 

 

 

4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

2 400,00 

731,00 

3 131,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

11 000,00 

7 160,00 

18 160,00 

 

 

4120 

Składki na Fundusz Pracy 

0,00 

2 455,00 

2 455,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

0,00 

2 000,00 

2 000,00 

 

 

4410 

Podróże służbowe krajowe 

0,00 

500,00 

500,00 

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

0,00 

1 100,00 

1 100,00 

 

 

4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

0,00 

1 200,00 

1 200,00 

 

85219 

 

Ośrodki pomocy społecznej 

766 786,00 

- 1 100,00 

765 686,00 

 

 

4260 

Zakup energii 

15 000,00 

- 500,00 

14 500,00 

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

12 000,00 

- 1 100,00 

10 900,00 

 

 

4610 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

0,00 

500,00 

500,00 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

232 900,00

0,00

232 900,00

 

92120 

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

20 000,00 

168,00 

20 168,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

0,00 

168,00 

168,00 

 

92195 

 

Pozostała działalność 

32 000,00 

- 168,00 

31 832,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

3 000,00 

- 168,00 

2 832,00 

Razem:

14 198 807,00 

0,00 

14 198 807,00 

 

 

w tym wydatki bieżące 10 832 287,00 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.