W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mściwojów z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-02-15

Numer zarządzenia:
0050.9.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-02-15


 

Zarządzenie Nr 0050.9.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mściwojów z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2013 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.5 ust.4 pkt.2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV.162.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 r. - zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Mściwojów pod nazwą: Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza i Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej w I półroczu 2013 r.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w ust. 1 nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji budżetowej na dofinansowanie ich realizacji. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), realizujące statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów, 

2) na stronie internetowej Gminy Mściwojów, 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów, 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy 


Mariusz Foryś

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 15 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Mściwojów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2013 r.

RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE JEGO REALIZACJI

 

1. Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza i Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej ( za wyjątkiem koszenia boisk) poprzez: 

1) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 

2) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, 

3) prowadzenia szkolenia i zajęć treningowych. 

2. W 2012 r. gmina realizowała zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie konkursu ofert i wydatkowała na ten cel kwotę 27 493,00 (słownie:dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote). 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

4. Na wsparcie realizacji zadania objętego w/w konkursem przeznacza się kwoty: 

1) SNOWIDZA - 4 000,00 zł 

2) TARGOSZYN - 4 000,00 zł 

5. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki: 

1) poniesione przed terminem rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, 

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania, 

3) z tytułu opłat i kar umownych (kartki, transfery), 

4) poniesione na przygotowanie oferty, 

5) na zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest częścią zgłoszonego projektu. 

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Szkoleniem sportowym powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy Mściwojów. 

2. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do odpowiedniej bazy treningowej i sprzętu, bezpieczne warunki uczestnictwa. 

3. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Szkolenie powinno mieć charakter stały. 

 

TERMIN REALIZACJA ZADANIA

Zadania, na które zostanie przyznana dotacja muszą zostać zrealizowane od 20 marca 2013 r. do 15 czerwca 2013 r.

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert - sport I półrocze 2013 r." na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów lub w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2013 r. do godz.10.oo. Oferty nie złożone we wskazanym terminie, lub które wpłyną pocztą po tym terminie, nie będą objęte procedurą konkursową. 

3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem. 

5. Na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert Oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy Mściwojów. 

6. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej: bip.msciwojow.pl zakładka organizacje pozarządowe oraz w Urzędzie Gminy Mściwojow, pok. nr 18 (piętro). 

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT.

1. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 marca 2013 r. do godz.14.oo

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów według zasad określonych w uchwale nr XXV.162.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 r. 

3. Komisja sporządza pisemny protokół, kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji i określając ich wysokość. 

4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych i składania komisji dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych podmiotowi. 

5. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Mściwojów w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wójt Gminy Mściwojów informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy Mściwojów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu, 

2) zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym. 

3. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. 

4. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy Mściwojów, pokój nr 18 ( piętro) lub pod nr telefonu 76 878-85-41. 

 

 

Wójt Gminy 


Mariusz Foryś