W sprawie:
nabycia nieruchomości

Data zarządzenia:
2013-02-26

Numer zarządzenia:
0050.11.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-02-26


Zarządzenie Nr 0050.11.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 26 lutego 2013 r.


w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 5 ust.1 uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Nabyć nieodpłatnie w formie darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawo własności nieruchomości położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 372 o powierzchni 0,0205 ha obręb Mściwojów, gmina Mściwojów wraz ze znajdującym się częściowo na tej działce budynkiem tzw. "Wodomistrzówki" o pow.całkowitej 436,67 m2, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele komunalne. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.