W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-03-01

Numer zarządzenia:
0050.13.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-03-01


Zarządzenie Nr 0050.13.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 1 marca 2013 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami: 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 052 979,00

0,00

2 052 979,00

 

75022 

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

129 500,00 

0,00 

129 500,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

2 000,00 

250,00 

2 250,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

1 000,00 

- 250,00 

750,00 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

81 680,00

0,00

81 680,00

 

75412 

 

Ochotnicze straże pożarne 

78 580,00 

0,00 

78 580,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

10 000,00 

- 2 550,00 

7 450,00 

 

 

4430 

Różne opłaty i składki 

5 500,00 

2 550,00 

8 050,00 

758

 

 

Różne rozliczenia

45 000,00

- 2 500,00

42 500,00

 

75818 

 

Rezerwy ogólne i celowe 

45 000,00 

- 2 500,00 

42 500,00 

 

 

4810 

Rezerwy 

45 000,00 

- 2 500,00 

42 500,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80101 

 

Szkoły podstawowe 

1 935 850,00 

0,00 

1 935 850,00 

 

 

4280 

Zakup usług zdrowotnych 

3 000,00 

- 500,00 

2 500,00 

 

 

4430 

Różne opłaty i składki 

2 500,00 

500,00 

3 000,00 

926

 

 

Kultura fizyczna

35 200,00

2 500,00

37 700,00

 

92601 

 

Obiekty sportowe 

0,00 

2 500,00 

2 500,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

0,00 

2 500,00 

2 500,00 

Razem:

14 198 807,00 

0,00 

14 198 807,00 

 

 

 

 w tym: wydatki bieżące 10 832 287,00

 

 

 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.