W sprawie:
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-03-20

Numer zarządzenia:
0050.17.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-03-20


Zarządzenie Nr 0050.17.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami: 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 052 979,00

0,00

2 052 979,00

 

75022 

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

129 500,00 

0,00 

129 500,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

2 250,00 

250,00 

2 500,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

750,00 

- 250,00 

500,00 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 762,00

0,00

2 762,00

 

75109 

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

2 052,00 

0,00 

2 052,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

0,00 

45,00 

45,00 

 

 

4120 

Składki na Fundusz Pracy 

0,00 

6,00 

6,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

260,00 

- 15,00 

245,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

322,00 

- 36,00 

286,00 

851

 

 

Ochrona zdrowia

89 300,00

0,00

89 300,00

 

85195 

 

Pozostała działalność 

25 000,00 

0,00 

25 000,00 

 

 

4280 

Zakup usług zdrowotnych 

25 000,00 

- 7 000,00 

18 000,00 

 

 

6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

0,00 

7 000,00 

7 000,00 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

232 900,00

0,00

232 900,00

 

92109 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

84 000,00 

0,00 

84 000,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

4 000,00 

   2 000,00 

6 000,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

30 000,00 

- 2 000,00 

28 000,00 

 

 

Razem:

15 038 672,00

0,00

15 038 672,00

 

 

 

w tym wydatki bieżące 

 

 

10 855 152,00 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.