W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-03-18

Numer uchwały:
XXVI.166.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-18


Uchwała Nr XXVI.166.2013
Rady Gminy Mściwojów


z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 839.865,00 zł do kwoty 15.964.496,00 zł w tym dochody bieżące 11.058.625,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 839.865,00 zł do kwoty 15.038.672,00 zł w tym wydatki bieżące 10.862.152,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 810.000,00 zł do kwoty 4.176.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. w § 6 dodaje się pkt 2) o treści: "2) wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł." 

5. w § 13 dodaje się pkt 4) o treści: "4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł." 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.166.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 marca 2013 r.

 

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 700 000,00

672 380,00

2 372 380,00

 

01042 

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 

1 700 000,00 

672 380,00 

2 372 380,00 

 

 

6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

1 700 000,00 

672 380,00 

2 372 380,00 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 956 740,00

184 357,00

2 141 097,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1 956 740,00 

184 357,00 

2 141 097,00 

 

 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

0,00 

56 497,00 

56 497,00 

 

 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

1 952 140,00 

127 860,00 

2 080 000,00 

750

 

 

Administracja publiczna

94 619,00

80,00

94 699,00

 

75095 

 

Pozostała działalność 

0,00 

80,00 

80,00 

 

 

0960 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 

0,00 

80,00 

80,00 

758

 

 

Różne rozliczenia

3 160 179,00

- 19 177,00

3 141 002,00

 

75801 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

2 095 285,00 

- 19 177,00 

2 076 108,00 

 

 

2920 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

2 095 285,00 

- 19 177,00 

2 076 108,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

13 056,00

2 225,00

15 281,00

 

80101 

 

Szkoły podstawowe 

7 431,00 

1 560,00 

8 991,00 

 

 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

0,00 

1 326,00 

1 326,00 

 

 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

0,00 

234,00 

234,00 

 

80104 

 

Przedszkola 

0,00 

665,00 

665,00 

 

 

2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

0,00 

665,00 

665,00 

Razem:

15 124 631,00

839 865,00

15 964 496,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Męczyńska


 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.166.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 marca 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 437 380,00

60 000,00

2 497 380,00

 

01042 

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 

2 402 380,00 

60 000,00 

2 462 380,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

2 402 380,00 

60 000,00 

2 462 380,00 

600

 

 

Transport i łączność

1 022 500,00

700 000,00

1 722 500,00

 

60016 

 

Drogi publiczne gminne 

150 500,00 

700 000,00 

850 500,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

700 000,00 

700 000,00 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 600,00

3 365,00

10 965,00

 

85415 

 

Pomoc materialna dla uczniów 

7 600,00 

3 365,00 

10 965,00 

 

 

3240 

Stypendia dla uczniów 

7 600,00 

3 365,00 

10 965,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 412 510,00

50 000,00

1 462 510,00

 

90095 

 

Pozostała działalność 

601 370,00 

50 000,00 

651 370,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

50 000,00 

50 000,00 

100 000,00 

926

 

 

Kultura fizyczna

37 700,00

26 500,00

64 200,00

 

92601 

 

Obiekty sportowe 

2 500,00 

26 500,00 

29 000,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

2 500,00 

16 500,00 

19 000,00 

 

 

4260 

Zakup energii 

0,00 

10 000,00 

10 000,00 

Razem:

14 198 807,00

839 865,00

15 038 672,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.166.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 marca 2013 r.

 

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 402 380,00

60 000,00

2 462 380,00

 

01042 

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 

2 402 380,00 

60 000,00 

2 462 380,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

2 402 380,00 

60 000,00 

2 462 380,00 

 

 

 

Mściwojów I Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów. 

1 730 000,00 

43 000,00 

1 773 000,00 

 

 

 

Mściwojów II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów. 

672 380,00 

17 000,00 

689 380,00 

600

 

 

Transport i łączność

507 000,00

700 000,00

1 207 000,00

 

60016 

 

Drogi publiczne gminne 

0,00 

700 000,00 

700 000,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

700 000,00 

700 000,00 

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7 

0,00 

12 000,00 

12 000,00 

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9 

0,00 

688 000,00 

688 000,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

387 140,00

50 000,00

437 140,00

 

90095 

 

Pozostała działalność 

365 000,00 

50 000,00 

415 000,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

50 000,00 

50 000,00 

100 000,00 

 

 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Snowidzy, Marcinowicach i Mściwojowie 

0,00 

50 000,00 

50 000,00 

Razem

3 366 520,00

810 000,00

4 176 520,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Męczyńska