W sprawie:
uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012 " przy Szkole Podstawowej w Snowidzy

Data uchwały:

2013-03-18

Numer uchwały:
XXVI.171.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3219


Uchwała Nr XXVI.171.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012 " przy Szkole Podstawowej w Snowidzy

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Snowidzy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska


 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI.171.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 marca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SNOWIDZY

 

§ 1. 

Kompleks boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Snowidzy, zwany dalej Orlik jest obiektem ogólnodostępnym, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

 

§ 2. 

1. Orlik dostępny jest: 

1) podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 15.oo, 

2) dla pozostałych wszystkich chętnych od godziny 15.oo w dni powszednie oraz soboty i niedziele, według miesięcznego harmonogramu, zatwierdzanego przez gospodarza obiektu, 

3) Orlik czynny jest najpóźniej do godz.22.oo 

2. W miesiącach wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z Orlika zatwierdzony przez gospodarza obiektu. 

3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z Orlika u Animatora. 

5. Gospodarz obiektu, zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą. 

6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych gospodarz obiektu może zabronić korzystania z obiektu. 

 

§ 3. 

1. Osoby korzystające z Orlika: 

1) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych, 

2) obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez gospodarza obiektu. 

2. Teren Orlika objęty jest ciągłym monitoringiem. 

 

§ 4. 

1. Warunkiem korzystania z Orlika jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. 

2. Wszystkich uczestników Orlika obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia gospodarza obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

 

§ 5. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem na Orliku zabrania się: 

1) używania wulgarnych słów i okrzyków, 

2) niszczenia urządzeń i płyt boisk, 

3) spożywania alkoholu, środków odurzających i innych, podobnie działających substancji, 

4) palenia papierosów, żucia gumy, 

5) zakłócania porządku i przeszkadzania osobom korzystającym aktualnie z boisk, 

6) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

2. Na terenie obiektu Orlik obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 

3. Na terenie obiektu Orlik nie wolno jeździć na rowerze, motorowerze, deskorolkach, rolkach oraz innym sprzęcie mogącym niszczyć nawierzchnie boisk i terenów zielonych. 

 

§ 6. 

Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 4 i 5 korzystania z Orlika podejmuje dyżurujący Animator, który w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego, 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu Orlika. 

 

§ 7. 

1. Każdy korzystający z Orlika jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania. 

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga gospodarz obiektu. 

3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z Orlika należy kierować do Wójta Gminy Mściwojów. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska