W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-04-10

Numer zarządzenia:
0050.26.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-04-10


Zarządzenie Nr 0050.26.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 914,00 zł do kwoty 15.965.410,00 zł w tym dochody bieżące 11.059.539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 914,00 zł do kwoty 15.039.586,00 zł w tym wydatki bieżące 10.856.066,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt 


Mariusz Foryś

 


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 482 806,00

914,00

1 483 720,00

 

85219 

 

Ośrodki pomocy społecznej 

225 126,00 

914,00 

226 040,00 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 

914,00 

914,00 

Razem:

15 964 496,00

914,00

15 965 410,00

 


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 052 979,00

0,00

2 052 979,00

 

75023 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

1 803 460,00 

0,00 

1 803 460,00 

 

 

4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

85 099,00 

- 499,00 

84 600,00 

 

 

4610 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

4 201,00 

499,00 

4 700,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80110 

 

Gimnazja 

1 393 453,00 

- 100,00 

1 393 353,00 

 

 

4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

60 000,00 

- 100,00 

59 900,00 

 

80113 

 

Dowożenie uczniów do szkół 

254 657,00 

100,00 

254 757,00 

 

 

4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

3 400,00 

100,00 

3 500,00 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 241 486,00

914,00

2 242 400,00

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 060 903,00 

0,00 

1 060 903,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

3 400,00 

0,00 

3 400,00 

 

85219 

 

Ośrodki pomocy społecznej 

770 086,00 

914,00 

771 000,00 

 

 

3110 

Świadczenia społeczne 

7 200,00 

900,00 

8 100,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

9 434,00 

14,00 

9 448,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 462 510,00

0,00

1 462 510,00

 

90015 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

215 000,00 

0,00 

215 000,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

180 000,00 

- 120 000,00 

60 000,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

0,00 

120 000,00 

120 000,00 

Razem:

15 038 672,00

914,00

15 039 586,00