W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII.174.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-24


Uchwała Nr XXVII.174.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.302.002,00 zł do kwoty 19.267.412,00 zł w tym dochody bieżące 11.074.224,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.302.002,00 zł do kwoty 18.341.588,00 zł w tym wydatki bieżące 10.993.068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 3.135.000,00 zł do kwoty 7.311.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.174.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

538 000,00

2 865 063,00

3 403 063,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

1 593 063,00

1 593 063,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 593 063,00

1 593 063,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

272 000,00

272 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 141 097,00

422 254,00

2 563 351,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 141 097,00

422 254,00

2 563 351,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 080 000,00

422 254,00

2 502 254,00

750

 

 

Administracja publiczna

94 699,00

40,00

94 739,00

 

75095

 

Pozostała działalność

80,00

40,00

120,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

80,00

40,00

120,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

14 645,00

29 645,00

 

92116

 

Biblioteki

0,00

800,00

800,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

800,00

800,00

 

92195

 

Pozostała działalność

0,00

13 845,00

13 845,00

 

 

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

13 845,00

13 845,00

Razem:

15 965 410,00

3 302 002,00

19 267 412,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.174.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

1 722 500,00

3 145 000,00

4 867 500,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

867 000,00

30 000,00

897 000,00

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

30 000,00

30 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

850 500,00

950 000,00

1 800 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

950 000,00

1 650 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

2 165 000,00

2 165 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 165 000,00

2 165 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 052 979,00

3 287,00

2 056 266,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 803 460,00

3 287,00

1 806 747,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

14 000,00

2 500,00

16 500,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

787,00

787,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 762,00

15,00

2 777,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2 052,00

15,00

2 067,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

245,00

15,00

260,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

81 680,00

0,00

81 680,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

78 580,00

0,00

78 580,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

2 000,00

17 000,00

 

 

4260

Zakup energii

10 000,00

- 2 000,00

8 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 935 850,00

15 000,00

1 950 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 182 550,00

- 15 000,00

1 167 550,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

90 800,00

30 000,00

120 800,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

218 350,00

- 15 000,00

203 350,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

159 400,00

- 15 000,00

144 400,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

89 300,00

8 000,00

97 300,00

 

85195

 

Pozostała działalność

25 000,00

8 000,00

33 000,00

 

 

2560

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

0,00

8 000,00

8 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 462 510,00

46 500,00

1 509 010,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

215 000,00

26 500,00

241 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

26 500,00

146 500,00

 

90095

 

Pozostała działalność

651 370,00

20 000,00

671 370,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

20 000,00

120 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

232 900,00

89 200,00

322 100,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

84 000,00

87 550,00

171 550,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

7 550,00

7 550,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

5 000,00

11 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

28 000,00

75 000,00

103 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 168,00

1 650,00

21 818,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

168,00

1 650,00

1 818,00

926

 

 

Kultura fizyczna

64 200,00

10 000,00

74 200,00

 

92695

 

Pozostała działalność

35 200,00

10 000,00

45 200,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30 000,00

10 000,00

40 000,00

Razem:

15 039 586,00

3 302 002,00

18 341 588,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.174.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

1 207 000,00

3 115 000,00

4 322 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

700 000,00

950 000,00

1 650 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

950 000,00

1 650 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7

12 000,00

950 000,00

962 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

2 165 000,00

2 165 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 165 000,00

2 165 000,00

 

 

 

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5

0,00

1 845 000,00

1 845 000,00

 

 

 

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie położonej w granicach działki nr 397

0,00

320 000,00

320 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

437 140,00

20 000,00

457 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

415 000,00

20 000,00

435 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

20 000,00

120 000,00

 

 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów

0,00

70 000,00

70 000,00

 

 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Snowidzy, Marcinowicach i Mściwojowie

50 000,00

- 50 000,00

0,00

Razem

4 176 520,00

3 135 000,00

7 311 520,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska