W sprawie:
określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Data uchwały:

2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII.178.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-24 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.4750


Uchwała Nr XXVII.178.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 ) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Uchwała określa zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie, dla którego funkcję podmiotu tworzącego pełni Gmina Mściwojów.

§ 2. 

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) rada społeczna - Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie;

2) rada gminy - Rada Gminy Mściwojów;

3) wójt gminy - Wójt Gminy Mściwojów;

4) ośrodek - Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie;

5) kierownik ośrodka - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie;

6) gmina - Gmina Mściwojów.

§ 3. 

1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych ośrodka może być dokonane wyłącznie zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki oraz winno być każdorazowo poprzedzone szczegółową analizą ekonomiczną.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych ośrodka nie może ograniczyć lub wyłączyć możliwości realizacji jego zadań statutowych oraz w jakikolwiek sposób wpływać negatywnie na standard oraz dostępność realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 4. 

Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych ośrodka nie może być dokonane na rzecz:

1) pracownika ośrodka lub osoby świadczącej pracę na jego rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wobec osób wymienionych w pkt.1., który mógłby budzić wątpliwości, co do bezstronności.

§ 5. 

Umowę mającą na celu zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych ośrodka sporządza się w formie pisemnej, chyba że ustawa zastrzega dla takiej czynności prawnej inną formę szczególną

§ 6. 

Ośrodek jest zobowiązany prowadzić odrębne rejestry:

1) zbytych aktywów trwałych;

2) aktywów trwałych oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

 

Rozdział 2.
Zasady zbywania ,wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych

§ 7. 

1. Aktywa trwałe mogą zostać zbyte w wypadku uznania ich za zbędne dla realizacji celów statutowych ośrodka.

2. Za zbędne dla ośrodka mogą być uznane aktywa trwałe, które:

1) nie będą wykorzystywane przez ośrodek w najbliższych dwunastu miesiącach albo wykorzystywane są sporadycznie, a ośrodek dysponuje pełnosprawnych urządzeniem o tym samym przeznaczeniu;

2) są niesprawne technicznie, a naprawa z uwagi na brak części zamiennych i podzespołów jest niemożliwa;

3) nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona;

4) nie spełniają niezbędnych standardów technicznych, co w szczególności uniemożliwia uzyskanie pożądanych efektów;

3. Aktywa trwałe ośrodka zakupione ze środków pochodzących z dotacji, w tym otrzymanych od gminy , mogą być zbyte po upływie okresu ich amortyzacji, chyba że zachodzi okoliczność wskazana w ust. 2 pkt 3.

4. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych ośrodka nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, utrudniać działalności ośrodka, w tym uzyskania kontraktu na świadczenia zdrowotne.

§ 8. 

1. Kierownik składa wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów trwałych ośrodka wraz z dokumentami umożliwiającymi merytoryczne rozpoznanie wniosku pod kątem obowiązujących przepisów prawa oraz zgodności czynności prawnej z zasadami zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych przez ośrodek, ustalonymi w niniejszej uchwale i przedkłada go wójtowi gminy w celu uzyskania opinii rady społecznej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, zawiera:

1) nazwę i przeznaczenie oraz określenie proponowanych do zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia ruchomych aktywów trwałych ze szczegółowym uzasadnieniem uwzględniającym ocenę;

2) wartość rynkową, a jeżeli wartości rynkowej nie można ustalić ? wartość szacunkową rozumianą jako wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopień zużycia;

3) określenie trybu w jakim nastąpi zawarcie umowy (przetarg lub tryb bezprzetargowy);

4) w przypadku trybu bezprzetargowego określenie podmiotu, na rzecz którego nastąpi zawarcie umowy;

5) określenie czasu, na jaki planowane jest wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie ruchomych aktywów trwałych, o których mowa w ust.1;

6) wysokość opłat, czynszu - w przypadku wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie, użyczenia ruchomych aktywów trwałych lub cenę zbycia.

§ 9. 

1. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów trwałych ośrodka należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzoną przez ośrodek, na podstawie której powinna być podjęta decyzja o przeznaczeniu do obrotu zbędnych ruchomych aktywów trwałych przeznaczonych do obrotu, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Ocena, o której mowa w ust.1, powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu aktywem trwałym, jak również pełną analizą ekonomiczną, techniczną oraz wycenę wartości ruchomych aktywów trwałych przeznaczonych do obrotu.

3. Wyceny ruchomych aktywów trwałych, o których mowa w ust.2, dokonuje ośrodek, uwzględniając rynkową wartość tych składników, biorąc pod uwagę przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku a także ich stan i stopień zużycia.

4. Wyceny wartości ruchomych aktywów trwałych, o których mowa w ust.2, dokonuje ośrodek, a gdy wartość przynajmniej jednego ze składników ruchomych aktywów trwałych ustalona w wyniku wyceny, o której mowa w ust.3 przekracza 5 000,00 zł , wyceny dokonuje rzeczoznawca.

§ 10. 

Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów trwałych ośrodka o jednostkowej wartości ustalonej w wyniku wyceny powyżej 5 000,00 zł wymaga opinii rady społecznej i zgody wójta.

§ 11. 

1. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie ruchomych aktywów trwałych ośrodka, następuje w drodze przetargu pisemnego lub ustnego, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Forma bezprzetargowa może nastąpić w przypadku:

1) gdy przetarg dwukrotnie nie przyniesie rezultatu,

2) gdy nabywcą, dzierżawcą, najemcą, użytkownikiem jest podmiot, który przy pomocy aktywów wykonuje lub będzie wykonywał na rzecz ośrodka usługi,

3. W przypadku, gdy drugi przetarg nie doprowadzi do wyłonienia nabywcy aktywa trwałe mogą być zbyte, wydzierżawione, wynajęte lub oddane w użytkowanie z wolnej ręki za czynsz, opłatę lub cenę nie niższą niż 40% ceny wywoławczej lub zostać poddane likwidacji.

§ 12. 

Wymogu przeprowadzenia przetargu nie stosuje się w przypadku zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie, użyczenia ruchomych aktywów trwałych ośrodka, na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13. 

Ruchome aktywa trwałe ośrodka mogą być darowane na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, a w dalszej kolejności na rzecz organizacji pożytku publicznego realizujących na terenie gminy zadania z zakresu ochrony zdrowia w przypadku gdy nie dojdzie do ich zbycia w trybie określonym w § 11 ust. 1.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII.178.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Podstawą do podjęcia nieniejszego projektu jest art.54 ust.2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, gdzie "zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach okreslonych przez podmiot tworzący."
Zakres projektu wskazuje ogólne zasady dot. wszystkich form (przewidzianych w ustawie leczniczej) zadysponowania aktywami, a następnie wskazuje dodatkowe obostrzenia w przypadku zadysponowania aktywów poprzez umowy dzierżawy, najmu, użyczenia i użytkowania.