W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-04-29

Numer zarządzenia:
0050.31.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-04-29


Zarządzenie Nr 0050.31.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 312.648,00 zł do kwoty 19.580.060,00 zł w tym dochody bieżące 11.386.872,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 312.648,00 zł do kwoty 18.654.236,00 zł w tym wydatki bieżące 11.305.716,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.31.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 372 380,00

268 788,00

2 641 168,00

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

268 788,00

268 788,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

268 788,00

268 788,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

43 860,00

43 860,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

43 860,00

43 860,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

43 860,00

43 860,00

Razem:

19 267 412,00

312 648,00

19 580 060,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.31.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 497 380,00

268 788,00

2 766 168,00

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

268 788,00

268 788,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4 570,00

4 570,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

694,00

694,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

112,00

112,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

263 412,00

263 412,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 965,00

43 860,00

54 825,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

10 965,00

43 860,00

54 825,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

10 965,00

43 860,00

54 825,00

Razem:

18 341 588,00

312 648,00

18 654 236,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś