W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-04-30

Numer zarządzenia:
0050.33.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-04-30


Zarządzenie Nr 0050.33.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 766 168,00

0,00

2 766 168,00

 

01095

 

Pozostała działalność

268 788,00

0,00

268 788,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 570,00

- 90,00

4 480,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

694,00

- 14,00

680,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

112,00

- 2,00

110,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

263 412,00

106,00

263 518,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

0,00

97 300,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00

0,00

63 300,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00

0,00

1 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 509 010,00

0,00

1 509 010,00

 

90095

 

Pozostała działalność

671 370,00

0,00

671 370,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60 000,00

- 47 000,00

13 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

47 000,00

167 000,00

Razem:

18 654 236,00

0,00

18 654 236,00

 

§ 2. 

Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 7.358.520,00 zł.:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

457 140,00

47 000,00

504 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

435 000,00

47 000,00

482 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

47 000,00

167 000,00

 

 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów

0,00

47 000,00

47 000,00

Razem

7 311 520,00

47 000,00

7 358 520,00

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt


Mariusz Foryś