W sprawie:
sprzedaży nieruchomości

Data zarządzenia:
2013-05-13

Numer zarządzenia:
0050.36.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-05-13


Zarządzenie Nr 0050.36.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i przetargu następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Mściwojów wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. 

Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Mściwojów


Mariusz Foryś