W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-05-31

Numer zarządzenia:
0050.40.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-05-31


Zarządzenie Nr 0050.40.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami: 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80110

 

Gimnazja

1 393 353,00

2 000,00

1 395 353,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

1 700,00

1 700,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

300,00

300,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

254 757,00

- 2 000,00

252 757,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 307,00

- 2 000,00

110 307,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

0,00

97 300,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00

0,00

63 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

- 5 000,00

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

4 505,00

19 005,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

495,00

1 495,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 271 318,00

0,00

2 271 318,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 060 903,00

2 000,00

1 062 903,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 400,00

2 000,00

5 400,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

771 914,00

- 2 000,00

769 914,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 000,00

- 2 913,00

6 087,00

 

 

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

66,00

913,00

979,00

 

85295

 

Pozostała działalność

106 183,00

0,00

106 183,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

73 083,00

- 204,00

72 879,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

204,00

17 204,00

Razem:

18 485 154,00

0,00

18 485 154,00

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś