Mściwojów, dn. 04 czerwca 2013

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej w Mściwojowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 29 maja 2013 r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej w Mściwojowie, na realizację zadania publicznego "Budowa placu zabaw w miejscowości Luboradz".
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl w zakładce "Aktualności".
Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Mściwojów w Sekretariacie, pok. 23, drogą elektroniczną na adres e-mailowy magdalena.kopec@msciwojow.pl  oraz listownie na adres - Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, do dnia 14 czerwca 2013 r (decyduje data wpływu do Urzędu).