W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.180.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22


Uchwała Nr XXVIII.180.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 198.000,00 zł do kwoty 19.389.064,00 zł w tym dochody bieżące 11.393.876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 198.000,00 zł do kwoty 18.463.240,00 zł w tym wydatki bieżące 11.265.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 198.000,00 zł do kwoty 7.160.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.180.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 22 maja 2013 r.

Zmniejszenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

3 403 063,00

112 000,00

3 515 063,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 272 000,00

112 000,00

1 384 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

272 000,00

112 000,00

384 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 563 351,00

- 310 000,00

2 253 351,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 563 351,00

- 310 000,00

2 253 351,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 502 254,00

- 310 000,00

2 192 254,00

Razem:

19 587 064,00

- 198 000,00

19 389 064,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.180.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 22 maja 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

4 867 500,00

- 205 000,00

4 662 500,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 165 000,00

- 205 000,00

1 960 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 165 000,00

- 205 000,00

1 960 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 509 010,00

7 000,00

1 516 010,00

 

90095

 

Pozostała działalność

671 370,00

7 000,00

678 370,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

123 209,00

7 000,00

130 209,00

Razem:

18 661 240,00

- 198 000,00

18 463 240,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.180.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 22 maja 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

4 322 000,00

- 205 000,00

4 117 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 165 000,00

- 205 000,00

1 960 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 165 000,00

- 205 000,00

1 960 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi transportu rolnego w Luboradzu w granicach działki nr 195/7, 195/6 

0,00

600 000,00

600 000,00

 

 

 

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5

1 845 000,00

- 745 000,00

1 100 000,00

 

 

 

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie położonej w granicach działki nr 397

320 000,00

- 60 000,00

260 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

504 140,00

7 000,00

511 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

482 000,00

7 000,00

489 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

123 209,00

7 000,00

130 209,00

 

 

 

Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów

123 209,00

7 000,00

130 209,00

Razem

7 358 520,00

- 198 000,00

7 160 520,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska