W sprawie:
uchylenia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.182.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3392


Uchwała Nr XXVIII.182.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Nr XXI/119/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska