W sprawie:
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.183.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3393


Uchwała Nr XXVIII.183.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2001r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców usług na terenie Gminy Mściwojów.

§ 2. 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

2. Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy,

3. Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy,

4. O soba ubiegająca się o przyłączenie do sieci - osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości albo osoba która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

5. Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,

6. Wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody

7. Umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

8. Okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

 

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń do dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności:

1. Dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

2. Zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

3. Odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4. Kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami, oraz określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków,

5. Ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

6. Instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

§ 4. 

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

1. Wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

2. Zabezpieczając pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny przed dostępem osób nieuprawnionych,

3. Użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, skutkiem czego może dojść do skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci,

4. Użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5. Informując Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,

6. Zawiadamiając natychmiast Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

7. Powiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

8. Udostępniając nieodpłatnie Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

9. Informując natychmiast Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości.

§ 5. 

Odbiorcy zabrania się:

1. Używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,

2. Przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

3. Poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza,

4. Wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

 

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 6. 

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 7. 

1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę z Odbiorcą zgodnie z art. 6 ustawy

2. Z Odbiorcą korzystającym zarówno z usług zaopatrzenia w wodę jak również z usług odprowadzenia ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę.

§ 8. 

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Umowa dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

4. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy, dotycząca taryfy zatwierdzonej uchwałą rady gminy lub adresu do korespondencji.

 

Rozdział 4.
Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 9. 

Należności przysługujące Przedsiębiorstwu za dostawę wody i odprowadzanie ścieków ustala się według taryfowych cen i stawek opłat oraz ilości pobieranej wody i/lub odprowadzonych ścieków.

§ 10. 

1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przyłącza

§ 11. 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru w celu stwierdzenia, czy przyłącze zostało zbudowane zgodnie z warunkami technicznymi.

4. Zakres utrzymywania przyłączy przez Przedsiębiorstwo określa umowa.

§ 12. 

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1. Oznaczenie wnioskodawcy,

2. Określenie:

- Rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

- Charakterystyki zużycia wody,

- Rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych Odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków

- Przeznaczenia wody,

3. Informacje, które określają charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

- użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

- proponowany termin rozpoczęcia poboru wody,

- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

§ 13. 

1. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

- miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

- przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

- wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków, miejsca zainstalowania wodomierza głównego, miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, termin ważności warunków przyłączenia.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

§ 14. 

1. Protokół odbioru technicznego przyłączy powinien zawierać co najmniej:

- datę odbioru,

- dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnicę, rodzaj materiału i długość),

- podpisy członków komisji dokonujących odbioru,

- adres nieruchomości, do której wykonano przyłączenie.

2. Podpisanie protokołu przez strony, oraz podpisanie umowy, umożliwia rozpoczęcie dostawy wody i/lub odbiór ścieków.

 

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług

§ 15. 

Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 16. 

1. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W zakresie odbioru ścieków miejsce wydania rzeczy znajduje się przed pierwszą studzienką na terenie nieruchomości, licząc od strony granicy działki, a w przypadku braku studzienki na terenie nieruchomości na granicy budynku.

 

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usługi odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 17. 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

- nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z powodu nagłej awarii sieci,

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

- nastąpiła przerwa w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych, z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa,

- istnieje potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych oraz obniżeniu jakości dostarczonej wody Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 2 dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku przerwy w dostawie wody, trwającej dłużej niż 12 godzin, Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody i powiadomi Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

 

Rozdział 8.
Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposób reklamacji

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń

w dostawie wody i odprowadzania ścieków

§ 18. 

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym w terminie 7 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.

§ 19. 

1. Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres Odbiorcy,

- przedmiot reklamacji,

- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

- zgłoszenie roszczenia,

- datę i numer umowy,

- podpis Odbiorcy.

2. Zgłoszona reklamacja wymaga ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa oraz pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.

3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

5. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

- nazwę Przedsiębiorstwa,

- powołanie podstawy prawnej,

- rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

- pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

- podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 20. 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest na żądanie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy do udzielania pełnej informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług a przede wszystkim określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń świadczonych usług

 

Rozdział 9.
Warunki dostawy wody na cele pożarowe

§ 21. 

1. Uprawnionymi do pobierania wody na cele przeciwpożarowe są:

- państwowa straż pożarna,

- ochotnicza straż pożarna.

2. Woda na cele przeciwpożarowe dostępna jest przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

3. Pobór wody z sieci dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 22. 

1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem oraz uprawnionymi.

2. Umowa określa zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.

§ 23. 

Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez uprawnionych w ustalonych okresach.

§ 24. 

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina

 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 25. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia niniejszego regulaminu na żądanie Odbiorcy.

§ 26. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 27. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska