W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Mściwojów

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.184.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3394


Uchwała Nr XXVIII.184.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 1 w § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:  "4) odpadach surowcowych (tzw. "suchych'':) - należy przez to rozumieć: puste, niezakręcone butelki plastikowe po różnych napojach  ( np. typu PET, PE), puste niezakręcone butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości - tzw. chemię gospodarczą (np. opakowania po szamponach, płynach, itp.), czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, skrzynki, doniczki, wiadra, papier (gazety, książki, zeszyty,  pudła z tektury, torebki papierowe).''

2. W Rozdziale 3. w § 7 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

a) ''7) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb'',

b) skreśla się pkt.8

3. W Rozdziale 4. w § 13 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) dla niesegregowanych lub zmieszanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc".

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska