W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.185.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3395


Uchwała Nr XXVIII.185.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt. 1 i ust.4 w związku z art. 6 j ust. 1 pkt.1, ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala co następuje:

 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkancy, określonej w art.6 j ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.).

 

§ 2. 

Określa się, iż w przypadlku gdy liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości lub w danej nieruchomości wynosi od jednej do pięciu (1-5) osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty okreslonej w § 4 ust.1 lub ust.2.

 

§ 3. 

Określa się, iż w przypadku gdy liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości lub w danej nieruchomości równa jest sześć (6) lub więcej osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi zgodnie z § 5 ust.1 lub ust.2.

 

§ 4. 

1. Ustala sie miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala sie miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne sa zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

§ 5. 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 99,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 66,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

§ 6. 

Traci moc uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okreslonej pojemności z odpadami komunalymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska