W sprawie:
zmian w uchwale nr XXIII/147/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.187.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą z dniem 01 lipca 2013 roku
DZ. URZ. WOJ. 2013.3397


Uchwała Nr XXVIII.187.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/147/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r  ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: ''4. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę zapewnia się wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.''

2. W § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ''1) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc". 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą z dniem 01 lipca 2013 rok . 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska