W sprawie:
ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów w II półroczu 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-06-11

Numer zarządzenia:
0050.47.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-06-11


Zarządzenie Nr 0050.47.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów w II półroczu 2013 r.

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ) oraz uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów,  Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów w II półroczu 2013 roku.

 

§ 2. 

Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów w II półroczu 2013 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. 

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów określa Uchwała Rady Gminy Mściwojów   Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.).

 

§ 4. 

Na realizacje zadań z zakresu finansowania sportu przez gminę Mściwojów przeznacza się w naborze wniosków w II półroczu 2013 r. kwotę 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

 

§ 5. 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji rozwoju sportu przez gminę Krotoszyce oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania stanowi załącznik nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów o, której mowa w §3 niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. 

Przyjmuje się wzór umowy , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi urzędu na stanowisku ds. samorządowych, zdrowia i sportu.

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta


Waldemar Dziędzioła

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.47.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 11 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE

1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cele publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów.

2. Realizacja celu publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r.

3. Na wsparcie finansowe klubów sportowych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu przeznaczono w II półroczu 2013, z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) .

4. Kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy, może stanowić nie więcej niż 90 % całości planowanych kosztów realizacji zadania przez Klub Sportowy.

5. Szczegółowe warunki i tryb wsparcia finansowego z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.)

6. Wniosek należy złożyć w zamkniętej i opisanej ( nazwa i adres klubu sportowego) kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. z adnotacją " Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie działalności klubów sportowych, w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów - II półrocze 2013 r.", w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Mściwojów; Mściwojów 43;  59-407 Mściwojów.

7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrzone.

8. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów .

Do wniosku należy dołączyć :

1) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) kserokopia licencji sportowej.

9. Decyzje w sprawie przyznania środków dotacji , bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy.

10. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

11. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje i w jakiej kwocie, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz Biuletynie Informacji publicznej www.bip.msciwojow.pl i na stronie internetowej gminy www.msciwojow.pl .

12. Realizacja zleconego Klubowi Sportowemu zadania nastąpi po zawarciu umowy, na czas realizacji zadania.

13. Każdy Klub, któremu zostanie przyznana dotacja zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie zawarcia umowy.

14. Kluby sportowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów  Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 18 nr. tel. (76) 878-85-41 , e-mail : grazyna.warszawa@msciwojow.pl .

 

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta


Waldemar Dziędzioła

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.47.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 11 czerwca 2013 r.

U M O W A NR .....................

zawarta w dniu ...................roku w Mściwojowie

p o m i ę d z y

Gminą Mściwojów z siedzibą w Mściwojowie nr 43, 59-407 Mściwojów zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez :

Wójta Gminy - Mariusza Foryś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zdzisława Sokołowskiego

a

...................................................................................................................................................

z siedzibą ................................................................, zwanym dalej "Klubem", reprezentowanym przez :

- ..................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

Działając na podstawie uchwały  Rady Gminy Mściwojów  Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie  ...................................................... zwanemu dalej "Klubem" wsparcia finansowego w postaci dofinansowania zadania pod nazwą: ...........................................................................................................................................................

2. Łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty ................................................... zł (słownie:..............................................................................).

§ 2. 

Zakres wsparcia finansowego, o którym mowa w niniejszej umowie, wynikający ze złożonego przez Zarząd Klubu pisemnego wniosku z dnia ............................ obejmuje harmonogram realizacji zadania, skalkulowane koszty zadania oraz kwotę dofinansowywania, wyszczególniony jest w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3. 

Kwota wsparcia finansowego zostanie przekazane na rachunek bankowy Klubu w .............................., numer rachunku ................................................... w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4. 

1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia ...................................................................

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem wynikającym z wniosku o dofinansowanie.

3. Przy realizacji zadania może nastąpić przesunięcie kwot co do rodzaju kosztów w stosunku do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2, do 20% wartości. Kwota ogólna dofinansowania jednak nie może ulec zmianie.

§ 5. 

Klub zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dofinansowania, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez gminę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

§ 6. 

Klub jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 7. 

Klub, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez gminę.

§ 8. 

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Klub, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Klub na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom gminy zarówno w siedzibie Klubu, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 9. 

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zawierać opis wykonania zadania i terminowość realizacji zadania oraz zestawienie wydatków wg danych określonych w umowie .

2. Sprawozdanie końcowe należy złożyć 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Gmina ma prawo żądać, aby Klub w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, gmina wzywa pisemnie Klub do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.

§ 10. 

1. Przyznane środki finansowe, określone w § 1 ust. 2, Klub jest zobowiązany wykorzystać do dnia określonego w § 4 ust.1.

2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu, Klub jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 15 dni od dnia wskazanego w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy

§ 11. 

Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, Klub stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy - Prawo zamówień publicznych, chyba że zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 4 pkt 8) tejże ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 12. 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określają w sporządzonym protokole.

§ 13. 

1. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystywania udzielonego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

c) jeżeli Klub przekaże część lub całość dofinansowania osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego niniejsza umowa,

d) jeżeli Klub odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Gminę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę, Gmina określi kwotę dofinansowania podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania z budżetu Gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 14. 

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę sprawozdania.

§ 15. 

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16. 

Klub ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 17. 

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Mściwojów , Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.) , a także ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Klub oświadcza, że znane mu są obowiązki wynikające z przepisów prawa.

§ 18. 

Klub oświadcza, iż: osoby, które w imieniu Klubu podpisują niniejszą umowę, są uprawnione do reprezentowania Klubu i podpisywania w jego imieniu, a stan faktyczny i prawny w tym zakresie ujawniony w załączonym do wniosku  Klubu odpisie (wypisie) z jego aktu rejestracyjnego, nie uległy zmianie po dacie jego wystawienia przez organ rejestrowy. W razie jakiejkolwiek zmiany Klub zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Gminy.

§ 19. 

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Gminy, sądu powszechnego.

§ 20. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje gmina, a jeden Klub.

KLUB                                                                                                                             GMINA

....................................................                                                   ...............................................

ZAŁĄCZNIKI :

1) wniosek o przyznanie dofinansowania

2) w przypadku zmiany kwoty wnioskowanej  aktualny harmonogram i kosztorys realizacji zadania

 

 

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta


Waldemar Dziędzioła