W sprawie:
sprzedaży nieruchomości

Data zarządzenia:
2013-07-08

Numer zarządzenia:
0050.57.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-07-08


Zarządzenie Nr 0050.57.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 8 lipca 2013 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. z 2013 r. poz.594) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1. 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Mściwojów wykazane w załączniku nr 1  do zarządzenia.

 

§ 2. 

Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.57.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 8 lipca 2013 r.